08/30/21 KPH Family Tree Farm Tour

Senator Kristin Phillips-Hill takes a tour of Family Tree Farm in Red Lion